ANBI
VNB is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat geregistreerd onder ANBI: 2591583. Doordat wij als ANBI geregistreerd staan zijn zowel de gewone als de periodieke giften die aan ons worden gedaan aftrekbaar van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Eisen ANBI
Om als ANBI aangewezen te worden moet je aan verschillende eisen moeten voldoen. Niet alleen moeten je, je voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Ook mag je als organisatie geen winstoogmerk hebben, moet het eigen vermogen beperkt blijven, is de beloning voor bestuurders beperkt tot een onkostenvergoeding en moeten naast de algemene gegevens van de stichting ook een duidelijke beschrijving van onze doelstellingen, de bestuurders, het beloningsbeleid en een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording gepubliceerd worden.