Klachten met betrekking tot gedrag
VNB is een Stichting waarbij het aspect ‘mens’ en ‘betekenisvol ontmoeten’ centraal staat. Gedurende contact met medewerkers, vrijwilligers of tijdens een reis is ‘respect’ dan ook het door ons gehanteerde sleutelwoord en ‘respectvol gedrag’ het hierop volgend door ons gewenste gedrag. Mocht zich gedurende jouw contact met een van onze medewerkers, vrijwilligers of gedurende een reis zich ongewenst gedrag hebben voorgedaan dan vernemen wij dit graag.

Omgangsvormen
Om ongewenst gedrag te voorkomen hanteert het bestuur een preventief beleid. Het bestuur hanteert een gedragscode die is vastgelegd in een document met richtlijnen voor de omgang tussen bestuur, medewerkers en vrijwilligers met betrekking tot pelgrims.

Melden klacht
Binnen VNB is een extern vertrouwenspersoon aangesteld die graag met jou in gesprek gaat over je klacht met betrekking tot gedrag. Dit is ook de persoon die uiteindelijk de melding en/of klacht zal registreren en die er zorg voor draagt dat een onafhankelijke klachtencommissie omgangsvormen, die namens VNB klachten over ongewenste omgangsvormen onderzoekt, de klacht zal behandelen.

Klachtenreglement
Voor de afhandeling van onze klachten met betrekking tot gedrag hanteren wij een klachtenreglement.